Onze organisatie

Onderstaand treft u het beleidsplan van de Stichting Huifbed De Meijerij aan voor de periode 2018-2021

 

Beleidsplan 2018-2021
Stichting Huifbed de Meierij

 

1. Stichting gegevens Stichting Huifbed De Meierij
Fiscaal nummer: 8083.72.786
Bank: Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.
Rekeningnummer IBAN NL 78 RABO 01069 36 786
K.v.K. nr. 17112857

Bezoekadres
Locatie "De Binckhorst"
Spechtenpad 6     
5244 PK Rosmalen

Correspondentieadres
Stichting Huifbed de Meierij
Werststeeg 1A
5258TA Berlicum

Samenstelling bestuur

Voorzitter:                  :           A.Verstraeten
Secretaris:                  :           M. van Uden
Penningmeester:         :           B. Damman
Algemeen bestuurslid:           L. Hendriks

 

2. Inleiding
In dit document is het beleidsplan van Stichting Huifbed de Meierij vastgelegd. De stichting is een non-profit organisatie met ANBI status.
Het plan geeft de hoofdlijnen weer van het beleid voor de periode 2018-2021. Het plan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 november 2018.
 

3. Missie en activiteiten
Voor mensen met een ernstige meervoudige beperking zijn weinig activiteiten beschikbaar. Het huifbedrijden voorziet in deze behoefte en biedt voor deze mensen een ontspannende bewegingsactiviteit.

 

3.1 Het doel van de Stichting Huifbed de Meierij
De statutaire doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ruitersport door gehandicapten in het algemeen en in het zogenoemde huifbedrijden in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Een en ander zonder winstoogmerk, waarbij het vragen van vergoedingen tot bestrijding van kosten niet wordt uitgesloten.

3.2 De activiteiten en werkzaamheden van de stichting
De stichting voorziet in het faciliteren van de voorwaarden om huifbedritten mogelijk te maken. Hiertoe is een onderkomen ingericht met daarin onder meer een ontvangstruimte, een snoezelruimte, een opstapperron met tilliften, een verzorgingsruimte, keuken, stallen en weides voor de paarden.
3.2.1 Huifbedrijden
Gedurende 45 weken per jaar, worden er ongeveer 60 ritten verzorgd op dinsdag, donderdag en zaterdag. Daarnaast zijn er individuele aanvragen van groepen voor een dagdeel huifbedrijden en snoezelen.
Het doel is om het aantal ritten te handhaven en de focus te leggen op de kwaliteit van het huifbedrijden, het optimaal beleven door de cliënt.
 

3.2.2. Snoezelen
Stichting Huifbed de Meierij heeft ook een snoezelruimte gerealiseerd.
Snoezelen is: snuffelen, doezelen, ontdekken en ervaren b.v. op het waterbed, bij de bubbelbuis, in het ballenbad, onder de sterrenhemel. Wij geven cliënten de gelegenheid aansluitend aan het huifbedrijden of los daarvan te ontspannen of juist actief te zijn in een sfeervolle omgeving.

4. Doelgroepen
De doelgroepen waarvoor wij werken zijn met name:

Mensen met geen of nauwelijks spontane motoriek:
       *   Huifbedrijden biedt de mogelijkheid tot aanpak van het totale lichaam
       *   Bij hoge spierspanning ter ontspanning
       *   Bij inactiviteit een bewegingsactiviteit.

Mensen met verlaagd bewustzijn:
       *   Ter verhoging van de alertheid

Mensen met stofwisselingsproblemen(bloed, blaas, darmen):
       *   Door het totale bewegen stimuleer je de stofwisseling.

Mensen met verminderde longcapaciteit: 
       *   Betere doorbloeding.

Mensen met ernstige slaapproblemen en motorische onrust:
       *   Rustgevend en ontspannend.

Door deze activiteiten en werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.
Het doel van de stichting is zich te blijven richten op de huidige doelgroep.

5. Vrijwilligers

De menners, gastheer/vrouw, verzorgers van de dieren en bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Per november 2018 bedraagt het aantal vrijwilligers 19 personen.
De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren licht zal groeien. Met name zal er naar gestreefd worden om meer gastheren/ gastvrouwen te werven.

5.1 Communicatie

De communicatie met medewerkers vindt zoveel mogelijk persoonlijk plaats, en daarnaast natuurlijk via de bekende kanalen als telefoon en e-mail. De medewerkers ontvangen regelmatig een nieuwsbrief. Nieuwe medewerkers krijgen na een inwerkperiode een evaluatiegesprek en nadien een vervolggesprek naar behoefte.
Tweemaal per jaar is er een vergadering voor alle vrijwilligers met een afsluitend hapje en drankje.


5.2 Beloning van vrijwilligers 

Alle medewerkers van Stichting Huifbed de Meierij zijn vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten.  

Waardering voor elkaar bestaat onder meer uit een verjaardagskaart, de appelflap bij de maandelijkse klusochtend, een attentie met Kerst en kleding met logo van onze stichting.
Maar zeker zo belangrijk vinden wij waardering in de vorm van positieve feedback, aandacht hebben voor elkaar en samenwerken in een prettige sfeer.
Voor alle vrijwilligers en partners organiseert het bestuur een Nieuwjaarslunch in januari en een barbecue in september.


5.3 Reiskosten-/onkostenvergoeding
Reiskosten gemaakt t.b.v. het huifbedrijden en de verzorging van de paarden worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer. Overige onkosten kunnen bij de penningmeester gedeclareerd worden na overleg vooraf met bestuur.


5.4 Geen vacatiegeld
Er wordt geen vacatiegeld vergoed aan bestuursleden of anderen, zij werken belangeloos.

 

6. Locatie
De stichting is gehuisvest op het terrein van Cello op locatie De Binckhorst in Rosmalen.
Een aantal cliënten dat van het huifbed gebruik maakt woont op het terrein van de Binckhorst. Anderen komen particulier, waar nodig met gespecialiseerd vervoer, vanuit een straal van ca 40 km uit de omgeving. Via bewegwijzering is de locatie eenvoudig te bereiken.

 

6.1 De openingstijden van Stichting Huifbed De Meierij
Op drie vaste dagen per week verzorgt de stichting haar ritten. Buiten deze dagen kunnen op afspraak ritten worden geboekt.

De openingstijden zijn als volgt:

Maandag

Op afspraak

Dinsdag

09.00 - 17.00 uur

Woensdag

Op afspraak

Donderdag

09:00 - 17:00 uur

Vrijdag

Op afspraak

Zaterdag

09.00 - 14.00 uur

Zondag

Gesloten

7. Financieel

De financiële administratie van de instelling wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening wordt opgesteld door een administratiekantoor.
Stichting Huifbed de Meierij voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website en registratie bij de KvK.

7.1 Werving en beheer van gelden
De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling onder meer door middel van de volgende wervingsactiviteiten:
- Het zoeken van sponsoren die de stichting ondersteunen, zowel vanuit de non-profit als vanuit het bedrijfsleven.
- Het zoeken van gespecialiseerde stichtingen die gelden verstrekken die goede doelen zoals onze stichting ondersteunen
- Het werven van middelen uit activiteiten die door onder meer scholen en serviceclubs worden ingezameld.
- Aan cliënten wordt een klein, niet kostendekkend bedrag in rekening gebracht.

Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

De gelden worden op (spaar-)rekeningen risicovrij aangehouden. Kleine uitgaven vinden plaats in overleg met de penningmeester. Beslissingen over uitgaven en investeringen boven de € 500,- worden genomen in de bestuursvergaderingen.

7.2 Vermogen van de instelling
Stichting Huifbed de Meierij houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het voorzien in de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Het doel van het vermogen is enerzijds het bekostigen van geplande en toekomstige verbouwingen en onderhoud van het gebouw en materieel. Binnen 5 jaar zal het dak vervangen moeten worden,
Ook wordt er gereserveerd voor vervanging van paarden en huifbedden. Anderzijds is het vermogen bedoeld om te voorzien in een buffer om de lopende activiteiten gedurende een redelijke periode te kunnen blijven bekostigen mocht de werving van sponsorgelden en andere bijdragen op enig moment tegenvallen.
Op dit moment vindt een verbouwing van het pand plaats t.b.v. een zogenaamd MIVA toilet met verzorgingsruimte. Voor deze verbouwing is een reservering in de begroting van 
€ 10.000,00 opgenomen.

Beschikken over het vermogen van de stichting
Geen enkele (rechts-) persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts-) persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. Kortgezegd kan daardoor niemand alleen beschikken over het vermogen van de stichting.

 

7.3 Financiële gegevens 2017 en  begroting 2018 en 2019

 


 

             
         

gerealiseerd

begroot

begroot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto omzet

     

2017

2018

2019

 

Huifbedritten

     

19114

23512

25650

 

Snoezelruimte

     

44

750

1000

 

Giften

       

33.021

5000

5000

 

Totaal

       

52179

29262

31650

 
                 

Afschrijvingen materiële vaste activa

         

Paardenstallen/verbouwingen

 

12995

12995

12995

 

Levende have

     

360

360

360

 

Inventaris

     

5789

5789

5789

 

Totaal

       

19144

19144

19144

 
                 

Overige bedrijfskosten  

           

Overige personeelskosten

   

2122

2200

2200

 

Huisvestingskosten

     

1828

1900

1950

 

Exploitatiekosten

     

2549

2600

2650

 

Verkoopkosten

     

4655

1800

4000

 

Kosten pony's en huifbedden

   

6941

7500

7500

 

Kantoorkosten

     

955

950

2000

 

Algemene kosten

     

2884

1500

2000

 

Totaal

       

21934

18450

22300

 
                 

 

Toelichting financiële gegevens

2017

De nieuwe locatie is gerealiseerd met behulp van een behoorlijk bedrag aan giften, met name voor de snoezelruimte en tilliften.

  De verkoopkosten en algemene kosten zijn hoger door de verbouwing en officiele opening van het
  nieuwe gebouw.

  2018
  Toename van de opbrengsten door lichte toename van het aantal ritten.
  Extra kosten door open dag in verband met twintig jarig bestaan van de stichting.
 

De netto-omzet zijn ook daadwerkelijke inkomsten.

   

 

De bedrijfskosten zijn ook daadwerkelijke uitgaven met uitzondering van de afschrijvingskosten.

De inkomsten zijn hoger dan de uitgaven.

     

 

De liquiditeit is goed.  Nieuwe investeringen worden gefinancierd door fondsenwerving.

 

         

 

Tenslotte

Zowel de deelnemers van het huifbed als degenen die hen begeleiden ervaren elke keer weer een rit met het huifbed als heel bijzonder. De ontspanning, het genieten in de natuur en het samen beleven maakt het een topuitje. In de praktijk merken we keer op keer hoe enorm onze activiteiten en het enthousiasme van de vrijwilligers, gewaardeerd worden.

Wij waarderen iedere vorm van ondersteuning en hopen ons werk nog vele jaren voort te mogen zetten.

 

November 2018

Het bestuur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger